สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ

ลักษณะสินเชื่อ

สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สสค.) ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย และช่วยป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน ให้บริการแก่บุคคลธรรมดาที่มีทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ (ทำงานหรือพักอาศัย) ภายในจังหวัด และมีความสามารถในการชำระหนี้ โดยมีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อลูกหนี้แต่ละราย และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี มีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามที่ผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ต้องมี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ ,ผู้ค้ำประกัน (ต้องมี)
 3. สำเนาเอกสารประกอบการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ผู้กู้ ,ผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)
 4. เอกสารประกอบอาชีพ รายได้ เช่น สัญญาเช่าร้าน ,สัญญาเช่าแผง ,Statement ผู้กู้ ,สำเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งร้าน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
 5. หลักทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินจัดสินเชื่อ เช่น เล่มทะเบียน ,โฉนดที่ดิน (ต้องมี)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก มีการเดินบัญชี ย้อนหลัง 4-6 เดือน ย้อนหลัง หรือ Statement ทีมีการเดินบัญชี (ถ้ามี)
 7. เอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอสินเชื่อ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีฐานะทางการเงินหรือมีความสามารถเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ได้ และมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เท่านั้น
 • พื้นที่กลุ่มลูกค้า และผู้ค้ำประกัน ที่มีชื่ออาศัยอยู่ในภูมิลำเนา 8 จังหวัด
  1. ลพบุรี
  2. นครราชสีมา
  3. สระบุรี
  4. บุรีรัมย์
  5. นนทบุรี
  6. กรุงเทพมหานคร
  7. มุกดาหาร
  8. หนองคาย
 • คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องเตรียม
  1. ใบคำขอสินเชื่อ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ( ต้องระบุหมายเลข 13 หลัก ที่ตรงกับบัตรประชาชน )
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส(ถ้ามี)
  5. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
  6. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก(สำหรับโอนเงินให้ลูกค้า)
  7. เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม
  8. หมายเหตุ : เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  9. สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีจากรายการปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน
  10. สเตทเม้นท์แสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด ย้อนหลัง 6 เดือน
  11. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

  คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในภูมิลำเนา 8 จังหวัด
  1. ลพบุรี
  2. นครราชสีมา
  3. สระบุรี
  4. บุรีรัมย์
  5. นนทบุรี
  6. กรุงเทพมหานคร
  7. มุกดาหาร
  8. หนองคาย

  เอกสารที่ต้องใช้

  1. ใบคำขอสินเชื่อ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า /ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
  5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน
 • สาขาที่เปิดให้บริการทั้ง 10 สาขา

  1. ลพบุรี
  2. นครราชสีมา
  3. สระบุรี
  4. วังม่วง
  5. บุรีรัมย์
  6. นนทบุรี
  7. บางใหญ่
  8. สุภาพงษ์
  9. มุกดาหาร
  10. หนองคาย