สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์)

 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ผ่อนชำระได้นานถึง 48 เดือน
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ย
 • คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 • อายุ 20-70 ปีบริบูรณ์
 • ประกอบอาชีพ / มีกิจการเป็นของตนเอง
 • ไม่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

  1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  2. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
  3. เอกสารยืนยันการประกอบอาชีพ (ใบประกอบกิจการร้านค้า/บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน/สมุดทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น)
  4. บัญชีธนาคารหน้าแรก (บัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า)

  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน